Projecte: El camí del menjar (Tecnologia, 2n ESO, Abril?)


Context, Problema o fil conductor: estudi de la procedència dels aliments i de la petjada de carboni en la seva producció per tal de poder fer comparatives entre diferents menús.

Producte: exposició de plats o menús en relació als km que fan els productes fins arribar al plat o a la petjada de carboni

Eines/Dinàmiques: Visualització d’un documental o fragment de vídeo (Mengem SA __https://www.youtube.com/watch?v=Tnl3i6zlGxc__ oQuè Qui Com, o similar) per presentar un escenari on plantejar preguntes que ens ajudin a mirar d’una manera crítica el procés de producció, transport i consum d’aliments en general. Es farà un debat en gran grup,per respondre les preguntes que es plantegin i recollirem les que quedin per resoldre.

Recerca en petit grup: farem una tria de productes alimentaris prenent com a referència la piràmide dels aliments, per mantenir la proporcionalitat, de forma que hi hagi molts aliments triats de la base i pocs de la part superior. Per grups de 3 o 4 persones analitzarem de cada producte:
  • Etiquetatge
  • Procedència
  • Procés de producció
  • Si és producte de temporada
  • Petjada de carboni
Caldrà que els alumnes busquin i comparin informació des de l'aula i fora de l’aula a supermercats, mercats i rebosts de casa.
Per finalitzar cada grup elaborarà un menú segons una directriu: menor nombre de quilòmetres possibles, menor petjada de carboni, o bé, analitzarà aquests aspectes en un menú concret donat, de manera que es pugui fer una comparativa final entre grups.
Presentació oral final del menñu o plat analitzat.

Interdisciplinarietat: Matemàtiques: unitats de mesura, canvi d’unitats, factors de conversió. Biologia: nutrients i nutrició, Visual i Plàstica: maquetes dels menús i disseny de la exposició. Llengua: plantejament i resolució de preguntes, comunicació de continguts i exposició oral final .

Avaluació: Avaluació per part de la professora i coavaluació entre els membres dels grups sobre la feina realitzada (objectius de caire actitudinals i propis de la sessió) i avaluació sobre els productes realitzats (anàlisi dels menús i exposició oral).

Anna Medina