CONTEXT, PROBLEMA O FIL CONDUCTOR
Es planteja analitzar un anunci audiovisual d’un producte alimentari qüestionant-nos la
seva vericitat en el missatge.

PRODUCTE
Hauran de fer un escrit argumentant la veracitat o la no veracitat del missatge de l’anunci,
i fer-ne una presentació per al resta dels alumnes.

EINES/DINÀMIQUES
Els alumnes treballaran en grups de 3/4 persones analitzant un anunci que hagin escollit
ells mateixos.
Durant totes les sessions es proposarà estudiar qüestions sobre els aliments, nutrients, el
seu pas per l’aparell digestiu, alguna relació amb el sistema endocrí i se’ls animarà a que
dissenyin un experiment propi; per tal de donar arguments en favor o en contra el
missatge suposadament científic que ens vol transmetre l’anunci.
En algunes activitats se’ls demanarà que plantegin hipòtesis i se’ls ajudarà a poder
experimentar i treure’n conclusions del que es plantegen.
Durada del projecte 7/8 sessions

INTERDISCINARTIETAT
El projecte només es treballa a l’aula de ciències, però tal com està plantejat és
imprescindible l’ús de l’ordinador, tant per les activitat de cada sessió (visualitzant vídeos i
animacions), com per fer una pràctica amb un laboratori virtual.
Es pot treballar el tema a socials.

AVALUACIÓ
Els alumnes s’avaluen entre ells cada dia segons la feina que estiguin fent i com la facin,
el professorat també ho fa, amb criteris d’avaluació acordats. Finalment el alumnes i
docent avaluaran entre grups els projectes final, segons criteris d’avaluació acordats


Anna Saperas - l'hem pensat amb altres companys -