CONTEXT:

Es demana als alumnes que crein un itinerari pel món amb la condició que han de celebrar els dos solsticis i els dos equinoccis a diferents punts tant de l'hemisferi nord com de l'hemisferi sud durant 2 anys, és a dir, 8 celebracions. Com a producte final hauran d'elaborar un producte per a una fira de turisme, que es pot tractar d'un vídeo, un pòster, un tríptic...
De cada parada se'ls demanarà diferent informació on es treballarà la interdisciplinarietat.

2) PRODUCTE FINAL: D
El producte final es veurà exposat a una Fira de turisme per a unes portes obertes.
Es deixarà certa flexibilitat alhora d'exposar el seu "viatge", sempre i quan tingui un format expositiu: trípic, mural, pòster, vídeo, representació...
Per tal de limitar les accions els alumnes tindran un pressupost limitat.

3) EINES, DINÀMIQUES:

Treball cooparatiu, tot i que també hi haurà treball individual, els alumnes s'agruparan en grups de 4/5 per a dissenyar el seu viatge. En ocasions es pot utilitzar la dinàmica de puzzle per a treballar en grups d'experts.

4) INTERDISCIPLINARIETAT: Es treballa conjuntament les àrees de CN, CS i llengua.

Per part de llengua:

 • Treballar textos d’àmbit quotidià com per exemple un quadern de camp, diari personal... i mitjans de comunicació tals com notícies d'un diari, relats de divulgació o espais com "el temps".
 • Dimensió de comunicació oral: treball dels elements de la comunicació oral així com elements més tradicionals orals (rondalles, contes...)
 • Dimensió literària: Producció de textos de diferent tipologia textual
 • Treball de les frases fetes i dels refranys relacionats amb les estacions.

Per part de les Ciències socials:

Donar especial importància a tots els àmbits de contar el temps en diferents cultures, els calendaris i les franges horàries. Treballar el e
l món rural i les diferents activitats econòmiques relacionades amb els canvis d’estació. Treball del clima a través de climogrames, règims de pluges, anàlisi de temperatures així com dels fenòmens meteorològics representatius d'una zona.

Idees que ens han sorgit per a treballar aquests àmbits:
 • Cronologia i temps històric – Diferents tipus de cronologies i la seva connexió amb els cicles diürns i nocturns.
 • Les dones en la història (HYPATIA)
 • Paisatges rurals
 • Problemes mediambientals globals (canvi d’itinerància)
 • Impacte de les estacions en les societats prehistòriques (neolític i paleolític) – societats de caçadors / recol·lectors / Grangers.
 • Diferències i similituds en cultures i ètnies
 • Mitologies vàries (Grega – fenòmen de les estacions associat a Persèfone i Hades, els déus Nòrdics ....)
 • Ritus pagans i perpetuació de les celebracions en el calendari
 • Món medieval
 • Món romà – Calendari Julià
 • Món Islàmic – Calendari Musulmà.

Per part de Ciències naturals:

Sobretot volem treballar el sistema Terra-Sol intentant fer aprofundiment del fenòmen de translació i rotació que tant costa. A més a més, es poden treballar temes com ara aquests:
 • Adaptacions geogràfiques.
 • Fenòmens Migratoris
 • Atmosfera i fenòmens meteorològics associats


5) AVALUACIÓ:
Avaluació continuada durant cada “parada” i avaluació final de l’exposició.
Coavaluació i Autoavaluació.